Skip to content

Miljöpolicy

E Lindqvist Åkeri AB skall utifrån egna resurser och förutsättningar i sina olika verksamheter som grusframställning, entreprenad och transportuppdrag, blästring, måleri och verkstadsarbeten, arbeta med ständiga miljöförbättringar och förebygga miljöföroreningar.

Luftföroreningar och energiförbrukning från maskiner, kemikalieanvändning i bläster och verkstad samt avfall från främst verkstad är det som mest påverkar miljön i vår verksamhet.

Företaget skall använda bästa möjliga teknik och följa tillämpliga miljölagar, föreskrifter och kundkrav.

Detta skall vi göra bl.a. genom att:

Noggrant följa råd och anvisningar från Länsstyrelsens miljövårdsenhet angående miljöpåverkande faktorer i grustäkter.

Förnya maskinparken i den mån ekonomi och arbetssituation tillåter, främst med vikt på mer miljöanpassade motorer.

Skaffa oss bättre kunskaper om mer miljövänliga kemiska produkter och att hantera allt avfall enligt anvisningar från kommunen.
Kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare i miljöfrågor.

Dokumentera och följa upp våra miljömål.